Kako se lahko pridružim mreži?

POZORNO PREBERITE POGOJE ZA VPIS V SISTEM ZA ODKUP OGLASNEGA PROSTORA NA DIGITALNIH MEDIJIH iPROM CENTRAL

Lastniki spletnih strani, ki se strinjajo s spodaj naštetimi pogoji in pod pogojem, da jih v sistem sprejme iPROM, d.o.o., vstopajo v poslovno razmerje z iPROM, d.o.o.

Pogoji

Starost (fizične osebe): V pogodbeno razmerje lahko vstopi vsaka pravna oseba oz. vsak poslovno sposoben državljan Republike Slovenije.

Lastništvo strani: Gostitelj mora imeti v lasti spletno stran.

Vsebina spletnih strani, ki vstopajo v sistem:

Z vidika ohranjanja kakovosti sistema iPROM Central sprejemamo spletne strani:

Pridržujemo si pravico, da iz kakršnihkoli razlogov prijavo zavrnemo.

Pojmi in kratice

PO – preusmeritev obiskovalca
Pomeni vstop na oglaševalčevo stran prek gostiteljeve strani.

RO – različen obiskovalec
Klik pomeni klik na oglas enega obiskovalca v obdobju 12 ur. Ostali kliki, ki jih povzroči isti obiskovalec, se oglaševalcu ne zaračunajo in gostitelju ne izplačajo.

CNK – cena na klik
Pomeni znesek za vsako PO, ki jo vsak RO generira na gostiteljevi spletni strani.

RPK – razmerje med prikazi in kliki obiskovalcev v %.

Gostitelj – lastnik spletne strani, ki vstopi v poslovno razmerje z iPROM, d.o.o.

Koda – zapis v HTML jeziku, ki omogoča prikaze oglasnih pasic. Ta zapis si gostitelj vstavi na svojo spletno stran.

Oglaševalec – pravna ali fizična oseba, ki naroči preusmeritve prek oglasnih pasic pri iPROM, d.o.o.

Gostiteljeva stran – spletna stran, na kateri se prikazujejo oglasi sistema iPROM Central.

Izplačevanje

Čas: Zaslužene zneske bo iPROM, d.o.o., izplačeval enkrat mesečno. Rok izplačila za fizične osebe je 30 (trideset) dni.

Višina: Najmanjši znesek izplačila znaša 50 EUR. Če gostitelj v tekočem mesecu ne doseže najmanjšega zneska izplačila, se mu zaslužek prenese v naslednji mesec.

Sistem nadzora: Vse, kar se dogaja na gostiteljevi strani in ima povezavo s poslovnim razmerjem med gostiteljem in iPROM, d.o.o., se beleži v posebnih bazah iPROM, d.o.o. Gostitelj dobi po odobritvi uporabniško ime in geslo za pregled statistik. Ogled podatkov je možen kadarkoli, razen ob izpadu telekomunikacijskih povezav do naslova www.centraliprom.com ali ob nadgradnji oglasnega strežnika. V tem primeru iPROM, d.o.o., ne odgovarja za oportunitetne stroške oz. izgubo zaslužka.

Način izplačevanja

Pravne osebe: Za pravne osebe velja, da po obvestilu v začetku meseca v osmih dneh po opravljeni storitvi izstavijo račun s plačilnim rokom 60 dni. Račun za mesec december mora bit izdan v letu, v katerem je bila storitev opravljena, in se knjiži v letu, v katerem je bila storitev opravljena. Prosimo, da na račun napišete mesec in vrsto storitve (Sistem iPROM Central).

Fizične osebe: Zasluženi zneski se nakažejo na osebni račun. Akontacijo dohodnine po zakonu odvede iPROM, d.o.o.

Lastništvo računa: Uporabniški račun, ki ga po pridružitvi pridobi fizična ali pravna oseba, ni prenosljiv na drugo fizično ali pravno osebo. Prav tako niso prenosljivi zneski iz enega na drugi račun.

Zadržanje plačila in ukinitev uporabniškega računa

Spletni oglaševalski sistem iPROM Central je zasnovan po najvišjih varnostnih kriterijih, kjub temu pa si iPROM, d.o.o., pridržuje pravico do neizplačila zasluženih zneskov tistim, za katere sumi, da poskušajo kakorkoli zlorabljati delovanje sistema iPROM Central v škodo naročnikov oglaševanja. Prav tako ne bo iPROM, d.o.o., izplačal zasluženih zneskov tistim gostiteljem, ki ne bodo posredovali pravilnih osebnih podatkov (davčna številka!), podatkov za plačilo kot tudi podatkov o strani oz. le-teh ne bodo ažurno spreminjali v primeru sprememb.

Rok za popravo podatkov je zadnji dan v mescu nastopa spremembe. Za spremembo se šteje, če se je spremenil katerikoli podatek, ki ga je moral gostitelj podati ob vstopu v pogodbeno razmerje z iPROM, d.o.o.

V primeru, da pri gostitelju kot pravni osebi, zaradi višje sile pride do nezmožnosti izstavitve računa v dogovorjenem obdobju, iPROM, d.o.o., to tolerira in račun sprejme tudi kasneje, vendar le, če je datum izstavitve računa v letu, v katerem je bila storitev opravljena in le, če iPROM, d.o.o., račun za nazaj prejme do 20. januarja v naslednjem letu. V nasprotnem primeru si iPROM, d.o.o., pridržuje pravico do neizplačila zasluženih zneskov.

V primeru, da iPROM, d.o.o., izplača zasluženi znesek na osebni račun, ki ga je gostitelj kot fizična oseba vpisal kot svojega in za katerega se kasneje izkaže, da ni njegov, in je bilo izplačilo nakazano napačni osebi, bo iPROM, d.o.o., pristojni banki podal nalog za povračilo nakazanih sredstev. V primeru vračila bo iPROM, d.o.o., nakazal znesek gostitelju v roku 8 dni. Če do vračila ne pride, si iPROM, d.o.o., pridržuje pravico, da zneska ne izplača.

Postavitev oglasa – oglasne pasice

Lokacija: Koda, ki omogoča prikazovanje oglasov, mora biti locirana na prvi strani oz. na domeni, ki je bila vpisana ob prijavi ter na podstraneh iste domene.

Glede lokacije na sami strani iPROM, d.o.o., ne postavlja nobenih posebnih zahtev. Priporočamo postavitev na vrh ali vsaj v zgornjo tretjino prve strani (po dosedanji praksi boste tako imeli največ PO).

Oglasna pasica se ne sme nahajati na grafično ali vsebinsko prazni strani ali strani, kjer so samo oglasne pasice.

Število: Na vsaki strani ima gostitelj lahko vstavljene največ 2 (dve) kodi vsake dimenzije za prikaz oglasov. Če gostitelj želi v sistemu sodelovati z več različnimi stranmi – domenami, je za vsako domeno potrebna nova prijava v svojem že prijavljenem uporabniškem računu.

Odobrena stran/domena: Gostitelj se strinja, da bo objavil pasice samo na tistih straneh/domenah, ki mu jih je odobril iPROM, d.o.o.

Izbira prikazovanja pasic: Gostitelj ne more izbirati, katero pasico želi objaviti in katere ne, to določa iPROM, d.o.o. Če gostitelj iz opravičljivih razlogov želi, da mu iPROM, d.o.o., določenega oglasa ne servira, naj piše na [email protected].

Integriteta kode: Gostitelj je dolžan objaviti celotno kodo brez kakršnekoli spremembe. Spreminja lahko samo lokacijo le-te.

Izjave ob oglasni pasici: iPROM, d.o.o., postavlja pogoj: Dovoljene so spodaj naštete izjave ter izjave, ki jih odobri iPROM, d.o.o.:

Za ostale izjave pišite na [email protected].

Kakršnekoli druge izjave brez odobritve / kakršnokoli nagovarjanje h klikanju ali spodbujanje h klikanju na oglase oglaševalcev v sistemu iPROM Central na straneh gostitelja ni dovoljeno in je sankcionirano z ukinitvijo uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljeno samoklikanje po oglasnih pasicah s strani lastnika spletne strani.

Zavarovanje

Avtorske pravice: Gostitelj zagotavlja, da je vse gradivo, ki je objavljeno na njegovi strani, njegovo oz. ima dovoljenje avtorja za objavo le-tega. iPROM, d.o.o., ni odgovoren za zlorabo avtorskih pravic na gostiteljevi strani.

Odgovornost za oglaševalčevo spletno stran: Gostitelj v nobenem primeru ni odgovoren ne odškodnisko in ne kazensko za vsebino ter dogajanje na oglaševalčevi spletni strani.

Spremembe: iPROM, d.o.o., si pridržuje pravice do sprememb pogodbe ter višine nagrajevanja kadarkoli. Gostitelj bo o tem obveščen po elektronski pošti. Če se v roku 8 (osem) dni od poslanega sporočila ne odzove s prekinitvijo pogodbe, se šteje, da sprejema spremembe.

Odgovornost za oglasne pasice: iPROM, d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti, da bo imel gostitelj na svoji strani objavljene oglasne pasice. Naročniki se lahko odločijo za kategorije, v katere gostitelj ne spada. V primeru, da iPROM, d.o.o., nima primernega naročnika za objavo oglasnih pasic na gostiteljevi strani, se objavijo pasice za spletni oglaševalski sistem iPROM Cental. PO se za oglasne pasice sistema iPROM Central ne izplačuje. Če to ni v gostiteljevem interesu, lahko v tem času kodo s svoje spletne strani umakne ali si nastavi v svojem uporabniškem računu alternativne oglase.

Trajanje pogodbe

Čas: Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Prekinitev: Pogodbo lahko gostitelj prekine kadarkoli po vnaprejšnjem obvestilu po e-pošti [email protected].

V primeru, da gostitelj trenutno ne dosega mejnega zneska za izplačilo, se mu le-ta ne izplača. Prav tako lahko pogodbo prekine tudi iPROM, d.o.o., – v tem primeru izplača gostitelju njegov zaslužek, četudi ne dosega mejnega zneska (mora pa presegati stroške izplačila). Izplačilo se zadrži v primeru, ko iPROM, d.o.o., smatra, da so kršena pravila te pogodbe.

Reševanje sporov: Gostitelj se strinja, da bo morebiten spor med njim in iPROM, d.o.o., reševal na miren in sporazumen način.

V primeru, da rešitev spora ni mogoča na miren in sporazumen način, je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

GOSTITELJ SE POPOLNOMA STRINJA Z ZGORAJ NAVEDENIMI POGOJI. V PRIMERU, DA GOSTITELJ NE IZPOLNJUJE ZGORAJ NAVEDENIH POGOJEV, SI iPROM, d.o.o., PRIDRŽUJE PRAVICO DO NEIZPLAČILA IN BRISANJA RAČUNA GOSTITELJA. PRAV TAKO LAHKO iPROM, d.o.o., POSEŽE PO PRAVNIH INSTITUCIJAH.
Prebral sem pogoje in se želim pridružiti